Negerin gezocht slavin ontvangt

negerin gezocht slavin ontvangt

Teenstra aan het Kommissariaat van Policie ingezonden, luidende:. Behelzende eene lijst van goederen, door 's lands slaven gevonden, zie lijst lett. Proces-verbaal, geformeerd door den Baljuw en Commissaris van Policie van de verklaringen der Negers Frederik en Christiaan , van den 5den October In dit proces-verbaal komt voor, dat Frederik verklaarde te zijn weggeloopen en aan onderscheidene diefstallen medepligtig was; gevende voor redenen, dat hij gewoonlijk eenig huiswerk moest verrigten en daarna rondgezonden werd om koekjes te verkoopen; dat hij, voor vier of vijf weken geleden, vier schellingen acht.

Barend ; zijnde Robijn , opgevangen geworden. Dat hun gewoon verblijf in het zoogenaamde Picornábosch was geweest, alwaar hij comparant huisbewaarder was, terwijl Mentor alle avonden en nachten naar de stad ging, om op roof uit te gaan, en, door middel van eenen bij zich hebbenden houwer, onderscheidene braken had gedaan, zonder dat hij Frederik ooit mede was geweest, maar wel Christiaan , welke Mentor het gestolene hielp dragen, en dat de plaatsen, waar zij onder anderen gestolen hadden, de ondervolgende waren:.

Dat zij in het bosch, op de nadering van 's lands Negers, gevlugt waren, met achterlating van al hunne goederen enz.

Christiaan verklaarde, dat hij den 4den October, des avonds, na zes of zeven dagen te zijn weggeweest, vrijwillig naar zijn' meester geretourneerd was, ontkennende aan de hem voorgehoudene diefstallen medepligtig geweest te zijn; dat hij wel weggeloopen was, maar zich met niemand had opgehouden; hebbende geleefd van guava's en andere boomvruchten, welke hij in de gronden of een' verlaten tuin aan den weg van Kwatta zijnde de hier vroeger bestaan hebbende Hortus Surnaminsis , ook Landbouw genaamd zoude hebben gevonden.

Na dit verhoor werden beiden in de forteresse Zeelandia gedetineerd. Afschrift van eene Missive van M. Teenstra aan den Baljuw en Commissaris van Policie, van den 5den October Behelzende kennisgeving van het opvangen van den Negerjongen Frederik. Gevende kennis, dat in den afgeloopen nacht, 's morgens te 3 uren, nabij het huis van den Heer Dalrijmple Maagdestraat, lett.

Proces-verbaal van den Baljuw en Commissaris van Policie, van den 6den October, der verklaringen van den Neger Mentor. Mentor verklaarde voor ongeveer twee maanden te zijn weggeloopen, uit vrees voor straf; dat hij zich op de Savana vereenigd had met Cojo , en dat Present, Frederik en Christiaan later bij hen waren gekomen; dat hij eenige der hem voorgehoudene diefstallen gepleegd had; dat zij onder anderen gezamenlijk hadden gestolen bij Thuin , bij Beaumont , bij de Werfbrug, bij de Weduwe Kemper , bij Kaersenhout , bij Teenstra en veel meer andere plaatsen, in het proces-verbaal opgegeven.

Christiaan vervolgens met Mentor in confrontatie gebragt zijnde, bekende nu ook, dat hij met Mentor, Frederik, Present en Cojo bij onderscheidene diefstallen medegeweest was. Behelzende autorisatie, om de zaak, contra den Negerjongen Frederik , in regten te vervolgen.

Geleidende Missive van den Baljuw en Commissaris van Policie aan den Procureur-Generaal, van gemelde autorisatie sub lett. Geleidende het ondervolgende proces-verbaal aan den Procureur-Generaal, in zake van Cojo. Proces-verbaal der verklaringen van den Neger Cojo , geformeerd door den Baljuw en Commissaris van Policie. Op heden Zondag, den 14den October , compareerde enz. Scheen , aan de Rust- en Vredestraat; dat Figaro in den beginne alles had medegedaan, maar sints eenigen tijd naar zijn' Meester, M.

Keyser Vendumeester, een Israëliet , geretourneerd was; dat zij in het bosch door 's lands Negers verjaagd waren; dat zij Frederik naar de stad hadden gezonden, om suikerriet te koopen, en dat zij uit het.

Sanches een Israëliet , van waar hij vervolgens door eene der Justitiedienaren was afgehaald. Behelzende kennisgeving, dat Cojo den 13den October was opgevangen. Donderdag, den 25sten October, compareerde enz. Present , zeggende vóór circa vier maanden uit vrees voor straf te zijn weggeloopen, gaande met Figaro naar meergemeld bosch; dat hij zich, na hunne verstrooijing uit het bosch van Picorná , opgehouden had in het.

Makende hierin melding van deszelfs gedaan onderzoek bij de huisslaven van den Jood M. Monsanto , naar de oorzaak van den aldaar ontstaan zijnden brand; hebbende zij de ware oorzaak geheel ontkennende opgegeven, terwijl hij Baljuw en Commissaris vermoedde, dat dit door onvoorzigtigheid met het licht, bij het opmaken van het bed, aan diens gordijnen zou zijn ontstaan.

Missive als voren, ten geleide van een Rapport van den Luitenant van Policie, betrekkelijk den brand op den 11den October, bij L. Rapporterende dat hier opzettelijke poging tot brandstichting was geschied, en men, bij de ontdekking, twee groote Negers had zien loopen. Missive als voren, van den 16den October, aangaande den brand op den 15den October, ten huize van Dina M. Rapporteert, dat hem uit de verhooren van de slaven van D. Emanuels geen de minste schijn is voorgekomen als dadig aan deze brandstichting te zijn.

Lijst van overtuigingstukken, door den Baljuw en Commissaris van Policie aan den Procureur-Generaal ingezonden. Behelzende kopij der specifieke nota van gestolene goederen, ingezonden aan het Commissariaat van Policie, den 4den October, door M. Behelzende confirmatie der custodie van Frederik, Christiaan en Mentor , en autorisatie op den Baljuw en Commissaris van Policie tot het doen van het noodige regterlijke onderzoek, wegens hunne weglooperij en gepleegde diefstallen. Extract als voren, van den 17den October, betrekkelijk Cojo.

Examinatie, ten overstaan der gecommitteerde Raden Mr. Fiers, Smeding en C. Gollenstede , van den 29sten October, met den Neger Cojo. Cojo erkende, voor Heeren Commissarissen ter Rolle, zich aan zestien diefstallen te hebben schuldig gemaakt, als:. Ook verklaarde Cojo , dat Tom het eerste opgepakt was deze Tom lag nog in het binnenfort te droogen, om mij eens op zijn Surinaamsch uit te drukken, dat is: Examinatie voor gecommitteerde Raden van den Hove, ten zelfden dage, met den Neger Mentor , van den 29sten October.

Erkent medepligtig te zijn geweest aan onderscheidene door Cojo beledene diefstallen. Ook deze belijdt aan verschillende hem voorgehoudene diefstallen schuldig te zijn. Erkent de door hem bijgewoonde diefstallen en onderscheidene inbraken, en zegt, dat Mentor , bij het stelen, het hoofd der bende was. Gollenstede , met den Neger Present. Keyser , hun bij de onderscheidene diefstallen heeft geassisteerd en alles heeft medegedaan.

Dat Figaro , in den avond, toen ten huize van den Heer van Bommel brand ontstaan was, zich met hem heeft bevonden in een' afgebroken keuken, op het Israëlitische kerkhof, aan den rijweg van Kwatta. Dat omstreeks negen uren, des avonds, eenige slaven van den Heer Engel naar buiten gingen, en onder elkander over den brand van den Heer van Bommel hebben gesproken, zeggende, dat die brand reeds gebluscht was, op welk gezegde de Neger Figaro zich van hem had verwijderd en naar de stad was gegaan.

Dat hij den geheelen nacht in zijne schuilplaats is gebleven tot den ochtend zes uren, en, ziende dat Figaro niet terugkwam, hij zich naar het bosch heeft begeven en, naar gewoonte, hout kapte, en daarmede tot drie herhaalde reizen naar de stad gegaan is en zijn hout verkocht heeft bij de Weduwe Natzmer , alwaar hij eindelijk aangehouden en op het Piket gedetineerd geworden is. Proces-verbaal der verklaringen van de Negerjongens Frederik en Christiaan.

Zoo heeft dezelve, na den afloop van de op heden met hem gehoudene examinatie, het navolgende gedeponeerd. Dat hij is weggeloopen na den plaats gehad hebbenden brand, ten huize van den Heer M. Monsanto , en het allereerst is ontmoet geworden door den Neger Mentor. Dat Mentor hem gevraagd heeft, wie hij was, en waar hij heen ging; waarop hij had geantwoord, dat hij weggeloopen was.

Dat Mentor hem daarop het voorstel heeft gedaan, om met hem mede te gaan, zeggende: Dat hij alzoo met Mentor is medegegaan, die hem in zijn kamp, gelegen zijnde in het bosch van Picorná , gebragt heeft, alwaar hij nog meer andere wegloopers heeft aangetroffen, en wel met name Cojo en Present , welke laatstgenoemde ook, eenigen tijd daarna, den Negerjongen Christiaan insgelijks bij hen gebragt heeft.

Dat hij, gedurende eenigen tijd, bij hen is gebleven en met hen de onderscheidene diefstallen en rooverijen, waarvan in de met hem op heden gehoudene examinatien is melding gemaakt, heeft helpen ten uitvoer brengen. Dat de Neger Present eens in het kamp, toen zij nog allen bij elkander waren, het voorstel heeft gedaan, om dien avond ten huize van Missie Bocco , of.

Dat zij dan ook dien avond met hun vijven zich gezamenlijk hadden begeven naar het voorschreven huis in de Wagenwegstraat moet zijn Keizerstraat , en dat de Neger Present hem, beklaagde, geplaatst heeft op den hoek van die straat, voor het huis, bewoond door den Heer Samson Jood ; terwijl hij insgelijks den Neger Christiaan heeft geplaatst op den anderen hoek der straat, nabij de koffijwaag, met last, dat zij daar zoo lang moesten wachthouden en hun, door het fluiten van eenige bij hen bekende toonen, moesten waarschuwen, om niet overvallen te worden.

Dat de Neger Present andermaal, acht dagen later, het voorstel had gedaan, om ten huize van van Bommel brand te stichten, wordende zij alstoen weder op dezelfde wachtposten uitgezet. Dit alles aan Christiaan voorgehouden wordende, erkende deze de waarheid dezer afgelegde depositien, er bijvoegende, dat hij dit een en ander zou hebben geconfesseerd, maar dat hij door zijne medebeklaagden,.

Mentor, Cojo en Present , in de gevangenis bedreigd geworden was; zeggende, dat, wanneer hij onder het Hof in het verhoor zoude komen, hij volstrekt niets van de brandstichting moest zeggen, dat zij hem anders den hals zouden breken den sa kwensi kwiensi mi nekki enz. Dat hij Christiaan ook tegenwoordig is geweest, toen de Negers Cojo, Present en Mentor met elkander hebben gesproken over den plaats gehad hebbenden brand, ten huize van den Heer M.

Monsanto , en dat zij aan hem en Frederik verhaald hebben, op welke wijze zij dien brand hebben gesticht. Vervolgens verhaalden zij Frederik en Christiaan dit ieder afzonderlijk in het bijzijn van Present ; waarop de laatste in judicio Presenti volmondig heeft bekend en beleden, dat alles zich inderdaad zoodanig heeft toegedragen; waarna hij op interpellatie verklaarde, op welk eene wijze hij met Cojo en Mentor den brand, ten huize van den Heer M.

Monsanto , gesticht hadden enz. Zie verder het Vonnis. Bevattende autorisatie op den Procureur-Generaal, om den Neger Figaro ziek zijnde , zoodra deze vervoerbaar zijn mogt, te apprehenderen. Confrontatie van Frederik en Christiaan met Mentor en Cojo. Frederik, Christiaan en Present , welke hunne depositien van gisteren herhaalden; verklarende alsnog bij den inhoud daarvan te zullen blijven persisteren, en bereid te zijn, dezelve aan hunne medebeklaagden, Mentor en Cojo , in facie te zullen aanzeggen enz.

Waarop Mentor heeft geantwoord: Dat Cojo , na deze brandstichting, met inbraak in den winkel, onderscheidene goederen gestolen had enz. Dat Cojo de aanvoerder dezer brandstichting was geweest, en ook de eerste was, die naar boven in de slaapkamer is gegaan enz.

Dat Figaro van hun voornemen, om bij Monsanto brand te stichten, kennis gedragen had; zeggende, dat, wanneer het huis in brand stond, hij bij hen zou komen, om te helpen stelen, en zelfs, dat hij zijn eigen meester, bij die gelegenheid, zou berooven en bij hen komen.

Verder treedt Mentor , bij dit verhoor, in eene menigte bijzonderheden over hunne gemaakte afspraak en. Dat zij zich ten dien einde moesten voorzien van geweren en wapenen, om daarmede tegen de Blanken en Vrijlieden, die men tegen hen op patrouille mogt uitzenden, te vechten.

Cojo geroepen zijnde, en hem de getuigenissen der anderen voorgehouden wordende, waarop Mentor zeide: Proces-verbaal der verklaringen van Johannes Scheen , van den 5den November.

Scheen ontkende het verkoopen van de tonteldoos, steen en vuurslag aan Christiaan , alsmede het inkoopen van vogels enz. Proces-verbaal van de oculaire Inspectie van de plaatsen, alwaar de brandstichtingen hebben plaats gehad, van den 3den November. Nadere Informatien van den Negerjongen Christiaan , van den 5den November. Christiaan erkent, dat Present het eerst het voorstel van brandstichting, ten huize van de Weduwe Fernandes , heeft gedaan, en dat hij met Frederik op de wacht gestaan heeft enz.

Proces-verbaal van den 5den November, van het Sistement van den Neger Henry. Verklarende den Neger Cojo zeer wel te kennen, en hem, vóór den brand bij Monsanto , eenige pantjes in bewaring te hebben gegeven; hebbende dezelve na den brand weder teruggehaald.

Waarop de Procureur-Generaal geautoriseerd wordt, dezelve Henry aan te houden en bij provisie te detineren. Autorisatie om de goederen van de Negerin Frederika ter Griffie te deponeren. Frederika van Puyman woonde met hare nicht, de Negerin Affiba , over welke zij moei was, gezamenlijk ten huize van en met zekeren Willem van Zschuschen , aan Böhm-knie; wordende Frederika beschuldigd deze. Certificaat, afgegeven door den Chirurgijn Benedictus , wegens den Neger Figaro , van den 4den November.

Behelzende verslag van deszelfs gedaan onderzoek, ten huize van Frederika van Puyman , als haar te hebben voorgehouden, dat Cojo gezegd had: Rapport als voren, wegens gedaan onderzoek, op aanwijzing van den gearresteerden Negerslaaf Mentor , van den 5den November. Rapport als voren, wegens gedaan onderzoek op de plantaadje de Hoop , aan de rivier Suriname , van den 6den November. Dit rapport behelst een negatief verslag, als zijnde hier geen enkele slaaf, met name Jan , bekend, terwijl het ook niet bleek, zoo als vermoed werd, dat een enkele dier plantaadjeslaven goederen van de gedetineerden gekocht had.

Nadere examinatie van den Negerjongen Frederik , van den 7den November. Persisteert bij zijne gegevene antwoorden, met bijvoeging van eenige nadere omschrijvingen en bijzonderheden. Houdende autorisatie, om tegen Henry of Andries , voort te procederen, als staande in verstandhouding met Cojo c. Bevattende kennisgeving aan den Procureur-Generaal, om den Neger Figaro thans onder geneeskundige behandeling , zoodra hij in zoodanigen staat zou zijn, dat hij kon worden vervoerd, te custodiëren, als staande in compliciteit met de gearresteerden en gedetineerden, en dat hij in het bezit zou zijn gesteld van goederen, bij den brand gestolen.

Intusschen was deze Neger den 6den November, ten huize van zijn Meester M. Keyser , overleden; waarna de gedane voordragt van het. Publiek Ministerie, omtrent den Neger Figaro ; vermits het overlijden van denzelve, voor vervallen werd verklaard. Extract als voren, houdende autorisatie op den Procureur-Generaal, tot provisionele aanhouding der slavin Sophietje , toebehoorende de Weduwe Fernandes.

Zijnde door Frederik beschuldigd, dat zij van de door hen gestolene goederen gekocht had. Houdende kennisgeving, dat door hem in verzekerde bewaring zijn genomen de Negerslaaf Lindor , aankomende M. Richiardi , waarvan Benescia gemagtigde was , zijnde een Metsel-neger. Rapporterende van deszelfs gedaan onderzoek, ten huize van de Weduwe Levi Abrahams , en haar te hebben gevraagd, of zij eene blikken trommel had, in welke zij gewoon was haar geld te bergen, welke hem hier vertoond was zijnde een overtuigingsstuk van gestolene goederen in het straks nader verklaarde van Mentor.

Rapporterende dat de Neger Figaro , ten huize van zijn Meester overleden was; zijnde zeer ijdelhoofdig geweest, en zich, den dag vóór zijn dood, met een mes den hals hebbende willen afsnijden; dat men echter niets wist van zoogenaamd Spaansch groen, hetwelk hij zou hebben ingenomen. Waarschijnlijk is het toen bestaande vermoeden valsch geweest, dat zijn Meester uit eigenbelang dit sterfgeval zou hebben vervroegd. Nadere informatie van den Neger Mentor , van den 12den November Mentor treedt hierbij in een omstandig verhaal van het gebeurde; zeggende, onder anderen, dat Tom hen het eerst verleid had tot het oprigten van een kamp in het bosch van Picorná; dat Cojo het eerste voorstel heeft gedaan, om bij M.

Monsanto brand te stichten, en reeds vooraf aan hen gezegd had zoo als de uitkomst helaas! Dat zij, voor en aleer het huis van Monsanto te hebben bereikt, in de Keizerstraat komende, voor het.

Dat Tom van hun voornemen, om brand te stichten, geen kennis gedragen had, maar wel Figaro ; willende, bij de algemeene ontsteltenis, eerst zijn eigen Meester bestelen en dan bij hen komen.

Dat Tom , wegens diefstal bij de Boschnegers, door deze Boschnegers opgevangen was, en daarvoor eenen Spaanschen bok in het binnenfort had gekregen. Dat Cojo hun verteld heeft, dat hij met Lindor , van den Heer Monsanto , afspraak had gemaakt, doch geweigerd had dezelve afspraak aan hen mede te deelen: Dat Baas Keesje zich zelve bij de slagters verhuurde en met hunne ponten naar de plantaadjen reisde. Vervolgens verhaalde Mentor , dat Cojo bij de Weduwe Fernandes de brandstoffen onder de deur gelegd en aangeblazen had, welke Present voor hen had aangedragen, en Cojo het plan had gehad, om overal, waar hij konde, brand te stichten.

Dat ook Cojo , met tonteldoos en zwavelstokken, bij de Weduwe Levi Abrahams naar boven was gegaan, en hier in eene kist met vuil goed, staande op den zolder, brand gesticht hadde. Dat hij Cojo , omdat zijne Meesteres hem had willen straffen, haar huis wilde verbranden dat van M.

Smith ; verklarende verder bij de Weduwe Fernandes brand te willen stichten, om bij den Heer Van Bommel provisien vleesch en boter te stelen, en bij de Weduwe Levi Abrahams had hij Cojo eens met de muzijkanten van de Leon een Israëliet geweest, spelende hij de kleine roffeltrom, en bij die gelegenheid had hij hier waargenomen en opgemerkt eene blikken trommel, in welke geld was, staande in de kamer, ter regterzijde van den ingang, welke trommel zij in de confusie, door den te stichten brand ontstaande, zouden stelen.

Lindor , aankomende M. Monsanto , op grond der verklaringen van Mentor. Houdende confirmatie van het arrest van Frederika van Puyman , naar aanleiding der verklaringen van Cojo , als zijnde beschuldigd van de door hen gestolene goederen te hebben verheeld. Examinatie van den Negerslaaf Henry , van den 16den November Examinatie van de slavin Sophietje , van den 16den November Sophietje , slavin van de Weduwe Fernandes , verklaarde niets van deze jongens te weten, maar dat zij wel wist, dat de Negerin Betsy , toebehoorende Heil -.

Bij de confrontatie met uwe medeaangeklaagden en gearresteerden Present, Frederik, Christiaan en Mentor , op Zaturdag, den 3den November ll. Na duidelijke voorhouding en interpellatie van het bovenstaande, zegt de beklaagde volmondig ja.

Verder verklaarde Cojo , dat, wanneer er geene slaven van Mejufvrouw M. Smith zijne Meesteres tegenwoordig waren geweest in eene loots, aan de overzijde van haar huis, in welke loots zij baskieten maakten, en hier 's nachts de wacht hielden, hij dan zeker dit huis van de bij hem genoemde Missie Peggie Mejufvrouw Smith zou hebben in den brand gestoken.

Dat Winst van Walther van het voornemen, om brand te stichten bij den Heer M. Monsanto , geweten had en ook eene zijner eedgenooten was à dringie zwerie. Dat hij Lindor van zijn voornemen, om bij Monsanto brand te stichten, verwittigd had, zeggende deze: Verder treedt Cojo in een omstandig verhaal, hoe hij de Negerpoort opengemaakt had, vervolgens naar boven gegaan was en op eene slaapkamer eene meid en een kind slapende gevonden had, enz.

Dat hij vroeger de tonteldoos achter den ezelstal reeds had aangeslagen en daarmede alleen naar de slaapkamer was gegaan, terwijl Mentor en Present voor de kamerdeur waren blijven staan; dat hij met een zwavelstok de witte bedgordijnen had in den brand gestoken en vervolgens op het ledekant geworpen à wringie fringie na tappoe da beddie , enz.

Verhalende verder hunne vlugt met het door hen gestolene goed, waarvan hij eenig maká gegeven had aan zijn' vriend Baas Keesje en het bont aan Frederika van Puyman. Dat hij bij Missie Peggie brand had willen stichten, omdat zij, zijne Meesteres, hem had willen straffen, enz. Hierna werden Cojo de andere pogingen tot brandstichting voorgehouden, welke hij tevens in al derzelver bijzonderheden mededeelde, zeggende, dat hij en Mentor , met hun beiden, bij de Weduwe Levi Abrahams de poging tot brandstichting in het werk gesteld hadden, als zijnde Present toen niet bij hen geweest.

Verklarende verder, om dan, wanneer zij, na het welgelukken hunner herhaalde pogingen om brand te stichten, het grootste gedeelte der stad in den asch zou-. Dat Tom hun gezegd had eene plaats te weten, waar zij zich zouden kunnen vereenigen, zijnde eene verlatene plantaadje, aan de rivier Suriname , alwaar zich vele wegloopers bevonden. Behelzende niets anders dan ontkennende rapporten, wegens gedane nasporingen van gestolene goederen, welke men vermoedde hier en daar te zijn verkocht of geborgen; met bijvoeging echter, dat Betsy eenen ijzeren pot en een' koffijketel aan Sophietje en andere personen ter verkoop zou hebben aangeboden.

Confrontatie tusschen de Negers Present, Frederik en de slavin Sophietje , van den 19den November Present verklaarde, dat hij aan Betsy had verkocht een paar pandjes en en een doek, en hij haar toen gezegd had, dat dit door hem gestolene goederen waren; dat Betsy dit goed weder voor drie schellingen verkocht had aan de Negerin Sophietje , maar niet. Hierop Sophietje gehoord wordende, verklaarde deze, nooit of te immer eenige goederen, noch van Present , noch van Betsy gekocht te hebben; zeggende verder, dat Betsy , op den dag, dat zij op de rol geroepen waren, op de stoep van het Hof zat, en haar alstoen zelve gevraagd had, wat zij Sophietje onder het Hof deed; waarop zij geantwoord had, dat Present gezegd had, aan haar Sophietje gestolene goederen te hebben verkocht, waarom zij hier geroepen was; dat Betsy toen gezegd had, dat Present aan haar had gegeven een ijzeren pot, een ketel, een doek en een pandje, doch dat zij Betsy het met Present eens was en deze haren naam namelijk van Betsy niet bekend zoude maken.

Ook Betsy , hierop binnengegaan zijnde, zeide: Confrontatie tusschen de Negerslaven Cojo en Henry , van den 19den November Cojo bleef bij zijne afgegevene responsieven persisteren, en verklaarde, in bijzijn van den Neger Henry door Cojo Baas Keesje genaamd , de bij Monsanto gestolene goederen aan gezegden Henry te hebben afgegeven, en dat hij en Mentor dikwerf ten huize van Henry geslapen hadden.

Henry erkende, dat hij, vier dagen na den brand bij Monsanto , van Cojo ontvangen had een' zak, waarin twee fijne zakdoeken, twee pandjes, een trekkeband en een restant van een stuk maká; wetende, volgens eigene confessie , dat Cojo deze goederen gestolen had. Kok wonende in de Zwartehoven-brugstraat, over de Bokkebrug, westzijde , als roeijer, naar de plantaadje Klein Lunenburg , aan de Warappakreek , vertrokken was; zijnde den 7den dier maand aan Paramaribo geretourneerd. Houdende autorisatie, om de custodie van Betsy , als hebbende de gestolene goederen voor Present verkocht, te confirmeren.

Houdende confirmatie der custodie van den Negerslaaf Tom. Examinatie van Frederika van Puyman , van den 21sten November Zeggende, dat de Negers haar gewoonlijk Acouba heetten, en dat zij woonachtig is in Böhm-knie , in haar eigen huis, met den Mulat Willem van Zschuschen haar zoogenaamden man ; hebbende zij deze gevraagd, wie of die Cojo was, welke hij bij zich had, waarop Willem haar gezegd had, dat het een Neger van Missie Peggie was, voor welken hij nu en dan naar het bosch ging om warimbo's te snijden, waarvan zij bij Missie Peggie baskieten een soort van manden maakten.

Dat Cojo haar nooit eenige goederen gegeven had, maar niet wist of Willem iets van hem had ontvangen, als hebbende deze nog een ander huis. Dat Cojo haar eens een hoed ontstolen had; dat zij Willem had verboden, om die jongens, welke zij wegens haar rondloopen verdacht hield, ten haren huize te brengen; zeggende verder: Lindor verklaarde Cojo reeds sedert zijne kindsheid te kennen, en dat Cojo dikwerf bij Monsanto geweest.

Dat Mama Tia hem, bij het hooren van brand, zelve had medegenomen naar het huis van zijnen Meester Monsanto.

Dat Cojo hem beloog en hij nimmer een zoopje met hem gedronken had, en ook hoegenaamd geene afspraak met hem had gemaakt; dat noch hij, noch eenige van de andere slaven zijns Meesters van het verschrikkelijk voornemen, om brand te stichten, hoegenaamd iets geweten hebben.

Proces-verbaal der verklaringen van de vrije Negerin Abenie van Jacobs , van den 23sten November. Verklarende, dat Lindor bij haar ter genezing gezonden was, en zij hem uit het ziekenhuis had gewekt, na het hooren roepen van brand, en dat Lindor aldaar op dat tijdstip tegenwoordig was geweest.

Confrontatie van Cojo met Frederika van Puyman , van den 26sten November. Cojo blijft bij zijne verklaringen persisteren, dat hij aan Frederika van Puyman het gezegde goed in bewaring heeft gegeven, en dat zij over een achtervenster, uitkomende in de galerij, van hem heeft ontvangen twee stukken bont en een stuk rood goed.

Wordende ten sterkste, niettegenstaande alle mogelijke interpellatien , door Frederika ontkend, met bijvoeging, dat Cojo haar uit wraak beloog, als hebbende zij hem eens een' hoed ontnomen, in vergelding van eenen anderen hoed, welke Cojo van haar gestolen had; hebbende Cojo toen gezegd: Confrontatie van Cojo met Lindor , van den 26sten November.

Cojo verklaarde, dat hij op de Savana aan Lindor gezegd had, dat hij weggeloopen was en zich nu in een kamp in het bosch van Picorná ophield, en zij het voornemen hadden om overal, waar zij maar konden, brand te stichten, waarop Lindor gezegd had, dat het goed was; dat zij ook het huis van zijn Meester Monsanto in den brand moesten steken en dat hij Cojo 's avonds, op den hoek bij Stuger , aan den waterkant zoude afwachten; er bijvoegende, dat hij Lindor , ziek in een Negerhospitaal liggende, niet dan heimelijk des avonds in zijn Meesters huis konde komen; Cojo verhaalde verder, dat Lindor zich op het tijdstip, dat zij.

Lindor ontkende alles, wat Cojo aanvoerde, en bleef daarbij persisteren, terwijl Mentor verklaarde van Lindor niets te weten. Tom , ongeveer 60 jaren oud, verklaarde, dat hij te zwak was om het van hem gevorderde werk te verrigten, om welke redenen hij weggeloopen was; dat de Negers Present, Mentor, Cojo en Figaro , bij hem op de Savana gekomen zijnde, zich met hem in een kampje in het Picornábosch hadden vereenigd; dat ook de Neger Winst , van den Heer Walther , van tijd tot tijd bij hen gekomen was, maar zich niet bepaaldelijk bij hen had opgehouden; dat hij de jongens Frederik en Christiaan niet gezien had, hebbende zich waarschijnlijk na zijne verwijdering eerst daar vervoegd.

Tom erkende met eerstgemelde Negers eenen eed te hebben gezworen, om elkander niet te verlaten of te verraden en een kamp op eene hem bekende en verlatene plantaadje in de rivier Boven-Suriname op te rig-. Dat Cojo en Mentor hem, drie dagen voor den plaats gehad hebbenden brand bij Monsanto , gezegd hadden, dat zij overal brand wilden stichten. Dat Cojo, Mentor en Present , in den nacht van den brand, omstreeks een uur, in het bosch teruggekeerd waren en hem hadden wakker gemaakt, hem alstoen verhalende, dat zij het huis van Monsanto in brand gestoken hadden, en hem de verlichting, welke overal aan de lucht zigtbaar was, aanwezen.

Dat hij hun gevraagd had, waar Winst gebleven was? Dat Winst , den volgenden morgen in het kamp terugkomende, bij zich had een kalkoen, een pandje en een doek, hebbende dit den volgenden avond weder medegenomen om te verkoopen. Verder verklaarde Tom , dat hij van de andere pogingen tot brandstichting niets wist, als zittende hij toen reeds in de forteresse Zeelandia gevangen; zijnde nu reeds, na met eenen Spaanschen bok te zijn afgestraft, zes weken opgesloten geweest.

Nadere confrontatie van Cojo met Frederika van Puyman , van den 1sten December Frederika persisteert bij hare vorige verklaring,. Cojo erkende dat het waarheid was, dat Frederika haar man Willem gewaarschuwd had van zich niet met hem op te houden, alsmede den diefstal van den hoed, waarop Frederika later zijn' hoed genomen had; dat hij haar niet had bedreigd met te zeggen: Winst verklaarde door zijnen vorigen Meester A.

Richiardi toen Directeur op de plantaadje Goosen , in Matappica om weglooperij te zijn verkocht; dat hij zich veelal in het bosch van Picorná opgehouden had en hier de meergemelde Negers zonder anderen had aangetroffen; erkennende verder, dat hij in de Prinsenstraat een kalkoen gestolen had.

Dat de andere Negers hem gezegd hadden overal te zullen stelen, waar zij slechts konden, en alsdan met den Neger Tom naar de Marrechalskreek te willen gaan, om hier een kamp op te rigten. Advertentie Foto's E-mail gisteren. Ben man van 28,en zoek een leuke koppel of dame die mij eens gewoon wil aftrekken , op een spannende plaats. Alle koppel of dames vanaf 20 tot 70 mogen reageren. Hoe je eruit ziet maakt me verder niet veel uit,zolang je maar een vrouw bent uiteraard: Ik zou zeggen jullie mag altijd een mailtje sturen indien je interesse hebt ik antword allen die mensen een foto sturen EN 43j m83 85 gbbs int geschoren CM 17x3,5 en een strak gewillig neuk-kontgaatje Advertentie Foto's E-mail Website gisteren.

Zaadsletten neukparty 5 sletjes € 15u 50€ 22 juni. Vrijdag wordt er 1 om nooit te vergeten, wij ontvangen jou op onze gloednieuwe luxueuze en discrete locatie in Moerbeke, op 15 min. Er zijn lockers aanwezig om je spullen veilig in op te bergen.

Je kunt ons vinden aan de Pereboomsesteenweg 29, Moerbeke , België De inkom bedraagt € all in, kom je na Actieve Koppels betalen 50€ Intiem is altijd met cd, een goede hygiëne is vereist. Bekijk nu de profielen van de dames op site. Geile groetjes, Alexis en haar stoeipoezen.

Welke geile top, komt mij hard neuken. Ik ontvang in hoboken, je komt binnen en wandelen direct naar de kamer.

. SEX CONTACT ARNHEM GRATIS SEX NEGERIN

MEESTERES GEZOCHT EEN POTJE NEUKEN

Extract uit de Notulen van het Hof, van den 4den December Keyserhun bij de onderscheidene diefstallen heeft geassisteerd en alles heeft medegedaan. Over het nieuwe kerkhof Soldatenstraat rijpesex groente in kut en eenige stukken bakkeljaauw. Thuinin de Weidestraat, een kalkoenschen haan en eene hen, benevens drie doksies. Scheenaan de Rust- en Vredestraat; dat Figaro in den beginne alles had medegedaan, maar sints eenigen tijd naar zijn' Meester, M.

: Negerin gezocht slavin ontvangt

Shemale seksdate sexdating den haag Homos sex advertenties limburg
NURU MASSAGE NOORD HOLLAND ESCORT ONTVANGST 780
TV ZOEKT MAN NEGERINNEN BILLEN Erotische gay massage sex zonder inschrijven

Negerin gezocht slavin ontvangt

En mujeres maduras hd videos porno masturbacion videos porno porno de lesvianas tetonas y gordas ver porno asiatica casting porno amateur ashton pierce webcam sex peliculas porno hombres desnudos tetonas maduras tetonas porno zorras maduras negras videos gratis riley steele vidios trio con putas follando con sexo duro porno xxl xxx follando maduras tube guarras viejas tias con porn amateur xvideos sasha grey follando abuelas gratis videos maduras calientes videos de maduras xxx videos poro videos pirnos porno de putas negras tias buenas masage porno de abuelas pono gratis trio con videos porbo gratis videos porno hd follando porno intercambio de españoles porn tetas películas porno hd maduras trans porno rubias pajas a su hija follan bisexual porno español mejores videos calientes cumlouder lesvianas gratis follar por dinero sexo con enanas moms xxx rubias vanesa romero porn porno cratis agatha vania porno rubias peludas ancianas lesbianas pornstars hd porn videos poro gratis de masturbacion porno extremo videos de tetonas españolas fontanero tetudas naturales porno gey gratis maduritas tetonas gordas angy pink sexo por no gratis de pies xxx colegialas videos gordas maduras poprno milfs xxx chicas mamando penes casting español en español video de maduras sex vidios pormo porno de gordas gratis tias buenas folladas en castellano videos masajes porno intercambio de sexo con españolas corridas en espanol video porno ver vidio porno español hd bondage vieja tetona joven videos porno gat maduras x videos de viejos porno de chicas porno en español videos pornos porno español de lesbianas en ropa interior porno mamadas putas porno hombres maduros follando peliculas porno tetonas follar video porno maduras porno x videos porno secretarias calientes videos porno xxx milfxxx videos sasha grey follando anal porn mujeres follando en español best hd vídeos porno anal videos trios porno xxx maduras gratis alexi texas hd tetonas peliculas porno de sexo anal tube milf lesbianas tetas grandes porno mujeres videos putas japonesas videos sexo con tetas enormes videos putas videos free video porno anal videos gratis fotos de parejas amateur porn porno chicas tetonas videos porno doble penetracion vaginal mujer xxx lesbianas putas japonesas playas nudistas porno castellano gratis videos porno gratis porno de gorditas porno con maduras follando anal maduritas xxx nuria tetona grandes gordasxx pollasgrandes rubias tetonas follando porno español video porno mandingo videos bdsm gratis lesvianas gratis de maduras follar con ver vidio porno de trios tetonas faking porno gratis viejos rusas porno bixesual videos latex ash hollywood corridas femeninas mujeres maduras porni español hd pelos en la que se masturba cumlouder español putas follando ribias 19 videos gratis negrasfollando actrices porno viejas porno chochas peludas vidios maduras cachondas videos hentai porno hd porn vidios porno gratis xxx porno cratis maduras follando al fontanero follando gratis videos xxx videoporn trios amateur videos xxx videos morenas xxx espanol fotos de maduras gratis juegos porno de gordas desnudas videos gratis maduras actrices porno fuerte xxx pelis xxx porn free culonas videos tetas grandes maduras culitos calientes cunnilingus porn videos porno bdsm extremo corrida anal porn xx porno tube xxx sexo duro gratis porno en castellano videos porno gratis mujeres maduras kamasutra porno completos porno fiestas sexo grati video porno chochas peludas vidios gratis vidios de lesbianas como follan bisexual porno travesti xxx franceska jaime mejor porno amater tube nekane sweet porno interracial videos porno pelirojas pollas peludas viejos video porno en la calle del porno para descargar porno de putas lesbianas latinas anal videos porno gratis sexo maduras video gratis videos porn chicas buenas pene travestis españoles gratis xxx videos porno trio xxx tetas perfectas las mejores videos ñorno jasmine webb zorras asiaticas rubias vidios pornos gratis porno brutal español videos xxx japonesas videos mujeres maduras porno bbw tera patric porno.

con jovenes follando con joven tetona sexo amateurs follando videos porno españom porno trios x lesbianas gratis silvie deluxe maduras putasviejas maduras xx porno mujer cachonda art porn bree daniels videos gratis folladas por torbe maduritas porno tríos porno hd videos putasviejas video mamada videos gratis paginas pornos españoles gratis free videos porno descargar vídeos porno con putas mamando polla negra culona superguarras anal ferrara gomez hd tube milf amateur hd vídeos eróticos tetas de sexo asiatico porno modelos pelis porno español tetonas españolas follando morenas ver videos lesbianas videos xxx orgias hd porno xl xxx xxx madres mamada videos xxx conos peludos hd porno videos español triple penetracion chupando pollas grande trios art porn amateur hd hd nenas cachondas porno putas negras grandes naturales follando dildos gigantes sexo gratis mujeres chicas follando muy grandes casting porno para mujeres maduras gratis pornotube hd porn 18 años follada enseñando el mejor porno gratis lesvianas porno lesbianas en castellano hd viejas sexi porno pollas negras grandes tetas gratis videos porn videos ver videos pornos sexo video xxx porno videos porno gordas gratis abuela folla a su vecina chicas xxx español gordas sexis desnudas el mejor pagina porno en castellano putas xx porno en español videos porno suave primera vez anal maduras videos porno pornstar famosas follando videosdesexogratis xxx abuelas videos lesbianas chicas corriendose follando tetas videos teens chicas desnudas embarazadas porno lesbiana porno lesviana pollas porno gratis tetas grandes porno 18 videos embarazada videos porno porno de chinas pono gratis en español videos videos de placer vidios porno gratis pornografia xxx hd maduros videos ver video de follar anime porn videos porno gratis porno de putas gratis nenas calientes porno follando video bdsm porn mujeres gordas gratis heidi hentai kourtney kane videos porno de lesbianas comiendo coño peludo es.

con travestis porno de hombres masturbandose porno maduras sexo anal amateur videos porno travestis follando follada xexo gratis amateur videos gratis porno mujer cachonda porno en castellano chica desnudandose videosde sexo joven porno casting español tetonas x de parejas panties porn porno pelirojas pollas grandes videos pornod videos maduritas gratis lesbico maduras porno ver videos porno porn videos sexo grtis follando follando chicas desnudas prno español tetonas gratis lesvianas xxx maduritas.

con maduritas tetonas gordita española follando duro videos porno gratis x en castellano videos jovenes xxx amateur sexo gratis chupando pollas reales viejas gordas videos sexuales gratis lesbianas amateur pollas muy grandes penes casting porno arabes follar arabe video porno hd cachondas videos hentai x videos de viejos follando cumlauder gratis videosdeputas travesti ponferrada sex peliculas porno gratis videos potno gratis follando gratis x en español petardash porni gratis sexo suave primera vez porno porno amater madura se avecina xxx videos videos videos xxx video porno de viejas putas videos eroticos mujeres maduras tias con videos español abuelas peludas viejos xxx sexo con polla larga porno chocho mojado viejas peludas tarzan xxx videos porno zorras videos xxx coñitos calientes enfermeras follando vodeos xxx gratis de coños sexy nekane xxx cumlouder pollas sexo trans porno videos de travestis lesvianas ver porno de trios holly michaels porno de trios laura lion ver películas porno vaginas abiertas videos de negras videos pornos gratis castin porno de gordas desnudas en playas nudistas porno gratuitos folladas en español gratis pelis porno videos x porn bus maduras.

con videos porno en castellano putas viciosas masajistas videos gratis porno mamadas maduras jinx maze videos porno eyaculacion femenina videos porno abuela maduras x bdsm porn bdsm follar porno moms xxx franceska jaime mejor porno morenas videos de colegialas ruvia 19 sexo gratis porno gratis videos pornos gratis porno chochos eyaculando videos de putas mamando amateur videos porno porno tran sexo videos sexo anal muy grandes videos porno masturbaciones porno gratis porno español anastasia devine maduras con medias videoa xxx porno gratiss twink gorditas el amor video gratis videos trans porno amateur pornografia xxx video hentai video putas mamando penes xxx tias buenas porno lesbianas gratis castin porno anal hd escenas xxx vidios pornos maduras en español maduras follando morenas videos actrices porno en espanol ruvia19 videos porno pollas videos porno lesbico chicas gratis video porno cuarentonas xxx maduras porn 18 follar con su madre hija cunnilingus videos sexo con las mejores folladas gratis videos maduras xxx videosx hd enanas porn videos porno de lesbianas muy porno tetas hombres tu porn bien videos pornos hd maduras zorras asiaticas peliculas pornos españoles orgias amateur pornografia nenas masturbandose videos de maduras maduras.